Pasūtījuma reklamācija

1. Klients var iesniegt reklamāciju par veikala darbību (tostarp Konta darbību) 30 dienu laikā no dienas, kad veikala darbībā radušies defekti vai pārtraukumi. Reklamācija jāiesniedz elektroniski, nosūtot ziņojumu, izmantojot veidlapu cilnē “”Ziņot par problēmu””. Reklamācijā Klientam jānorāda: savs vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, reklamācijas iemeslu veids un rašanās datums.
2. Veikals izskatīs reklamāciju ne vēlāk kā 14 dienu laikā no tās saņemšanas dienas. Klients tiks nekavējoties informēts par reklamācijas izskatīšanas rezultātu.
3. Juridiskas personas un organizatoriskas vienības bez juridiskās personas statusa gadījumā visas šīs vienības darbības var veikt tikai persona, kas ir pilnvarota šīs vienības vārdā veikt darbības, kas saistītas ar veikala izmantošanu, un īstenot visas šīs vienības kā Klienta tiesības un pienākumus. Pārdevējs ir atbildīgs pret Klientu, kurš ir Patērētājs, ja pārdotajai Precei ir fizisks vai juridisks defekts (garantija).
4. Pārdevējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atbild uz Klienta reklamāciju saskaņā ar garantiju un informē Klientu par turpmāko darbību kārtību.
5. Lai Pārdevējs varētu izskatīt šīs sadaļas 4. punktā minēto reklamāciju, Klientam ir jāpiegādā Prece vai Preces, par kurām iesniegta reklamācija, kopā ar šo Preču iegādi apliecinošu dokumentu (čeka kopiju, bankas pārskaitījuma apstiprinājumu u.c.) Pārdevējam un reklamācijas aprakstu. Klientam ir ieteicams reklamācijas aprakstā norādīt: (1) informāciju un apstākļus par sūdzības priekšmetu, jo īpaši defekta veidu un rašanās datumu; (2) lūgumu par Preces atbilstības Pirkuma līgumam nodrošināšanas veidu vai paziņojumu par cenas samazinājumu, vai atteikumu no Pirkuma līguma; un (3) reklamācijas iesniedzēja kontaktinformāciju – tas atvieglos un paātrinās reklamācijas izskatīšanu Pārdevējam. Iepriekšējā teikumā noteiktajām prasībām ir tikai ieteikuma raksturs, un tās neietekmē to reklamāciju pozitīvu izskatīšanu, kas iesniegtas, izlaižot ieteikto reklamācijas aprakstu.
6. Ja reklamācija tiek izskatīta par labu Klientam – Pārdevējs nekavējoties nomaina bojāto Preci pret Preci bez defektiem vai, ja iespējams, novērš defektu (neattiecas uz lietotām Precēm, attiecībā uz kurām ir iespējams tikai samazināt cenu vai atkāpties no līguma). Tas neietekmē Klienta iespēju iesniegt paziņojumu par cenas samazinājumu vai atkāpties no līguma saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem. Ja Preces nav iespējams aizstāt, novērst Preces defektus vai samazināt cenu, Pārdevējs nekavējoties atgriež samaksāto summu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
7. Ja, lai Pārdevējs varētu atbildēt uz Klienta reklamāciju vai izmantot Klienta garantijas tiesības, ir nepieciešams piegādāt Preces Pārdevējam, Pārdevējs pieprasa Klientam piegādāt Preces uz Pārdevēja rēķina.
8. Preces atkārtotas piegādes izmaksas pēc reklamācijas izskatīšanas nepamatotas garantijas izmantošanas gadījumā (gadījumā, ja Pārdevējs negatīvi atbild uz garantijas reklamāciju) sedz Klients.
9. Šīs sadaļas 4.-8. punktā minētā garantija attiecībā uz Klientu, kurš iegādājas Preces ar mērķi, kas tieši saistīts ar viņa profesionālo vai saimniecisko darbību (Klients, kas nav Patērētājs), ir spēkā neesoša.
10. Preču Ražotājs piešķir 12 mēnešu garantiju jaunām piegādātām Precēm, skaitot no Preču piegādes datuma, kas attiecas uz Preču fiziskiem defektiem, kuri radušies ražošanas vai materiālu defektu dēļ. Preces defekta atklāšanas gadījumā Klientam ir pienākums iesniegt reklamāciju Pārdevējam, izmantojot cilni “”Ziņot par problēmu””, un nogādāt Preci kopā ar garantijas karti Pārdevēja norādītajā adresē. Garantētājs saskaņā ar garantiju nomainīs Preci pret jaunu vai veiks remontu. Pārdevējs 14 dienu laikā no Preces saņemšanas dienas no Klienta paziņo par remonta vai nomaiņas datumu vai par atteikšanos no garantijas sniegtajiem pakalpojumiem. No garantijas izrietošās tiesības neierobežo un neizslēdz Patērētāja tiesības iesniegt reklamāciju par Precēm saskaņā ar garantiju.
11. Garantijas tiesības nav spēkā, ja defekts radies Preces nepareizas uzstādīšanas vai lietošanas dēļ, kas neatbilst paredzētajam lietošanas veidam vai ražotāja norādījumiem.